responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : اصالت روح از نظر قرآن المؤلف : سبحانی، جعفر    الجزء : 1  صفحة : 253

معارف عقلى در قرآن

3

روح در قلمرو تفسير موضوعى

5

1. نظريات پنجگانه درباره روح

9

2. دلايل سه گانه وجود روح

16

اين من كيست؟

16

«من» يگانه با مضافهاى متعدد

17

2. «من» ثابت در جهان نا آرام

18

3. «من» آگاه در فضاى سراسر نا آگاه

19

1. دميدن روح پس از تسويه

21

ب آفرينش ديگر

22

ج قبض روح ستمگران

23

4. خود فراموشى

23

5. الهام بديها و خوبيها

24

3. شخصيت انسان همان روح اوست

25

4. آيا روح مولود تكامل ماده است؟

31

5. تجرّد نفس از ماده

33

دلايل پيراستگى روح از ماده

36

دليل اول انطباق بزرگ بر كوچك محال است

36

دليل دوم واقعيت انسان، خواص عمومى مادى را ندارد

38

1. انقسام و تجزيه

38

2. در پوشش زمان

38

3. در پوشش مكان

39

دليل سوم تصديق يكى از عمليات روح، قابل تجزيه نيست

40

دليل چهارم يادآورى با مادى بودن سازگار نيست

41

تجرد روح از نظر قرآن

43

با آيات ديگرى كه بر تجرد روح گواهى مىدهند، آشنا شويم

45

6. جاودانگى روح پس از مرگ

47

1. شهيدان راه خدا زندهاند

51

2. مؤمن سوره يس زنده است

53

3. فرعونيان بر آتش عرضه مىشوند

54

4.امت نوح پس از غرق، وارد آتش شدند

55

بخش ديگر از آيات مورد بحث

55

7. نا آگاهى و زندگى در برزخ

59

پاسخ

59

اينك آيات

60

سرگذشت اصحاب كهف و عُزَير بيرون از گفتار است

61

ياد آورى نكات

65

نكته نخست

65

نكته دوم

68

نكته سوم

69

نظريات ششگانه در رفع اختلاف

69

نظريه نخست اين تحديد مربوط به زندگى دنيوى است

71

قراين اين نظريه

71

اين نظريه از جهاتى مردود است

74

نظريه دوم اين تحديد با مقايسه با زندگى اخروى است

77

نظريه دوم كليت ندارد

79

نظريه سوم از ناگهانى رستاخيز، مدت را كم مىشمارند

82

نظريه چهارم مقصود «يوم» ربوبى است

84

نظريه پنجم از آن گروهى است كه در برزخ در خوابند

85

نظريه ششم زندگى برزخى فاقد زمان است

92

8. ارتباط با ارواح

95

آيه نخست

96

شهيدان به آنان كه نپيوستهاند نويد مىدهند

96

احتمال اوّليستبشرون يبشّرون

97

احتمال دوم

99

احتمال سوم

100

پاسخ يك رشته پرسشها

102

1. از كجا معلوم اين حيات، حيات حقيقى باشد؟

102

2. آيهها مخصوص شهداى بدر و اُحد است

102

3. اين آيهها گواه بر زنده بودن است نه بر وجود ارتباط

102

4. اطلاعات آنان محدود است

104

5. فايده اين بشارت چيست؟

105

6. حدود آگاهى آنان چه اندازه است؟

107

آيه دوم

109

صالح با ارواح قوم خويش سخن مىگويد

109

پرسش

111

چرا نگوييم حضرت صالح با گروه باقيمانده سخن گفت نه با افراد نابود شده؟

111

پاسخ

112

آيه سوم

114

شعيب با ارواح گذشتگان سخن مىگويد

114

آيه چهارم

116

پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) با ارواح انبياء سخن مىگويد

116

پرسش

118

فايده سؤال از پيامبران پيشين چيست؟!

118

پاسخ

118

معنى دوم از جهاتى صحيح نيست

120

اين آيه مربوط به شب معراج است

122

پاسخ

122

آيه پنجم

124

قرآن بر پيامبران درود مىفرستد

124

درود بر پيامبر در حال تشهد

125

نتيجه اين بحث گسترده

127

9. ارتباط با ارواح از نظر احاديث

132

1. شما از آنان شنواتر نيستيد

132

شعر به مطلب رنگ ابديت مىدهد

133

2. پيامبر در بقيع سخن مىگويد

134

3. پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله وسلم) با مادر امام على (عليه السلام) سخن

135

مىگويد

135

4. امير مؤمنان(عليه السلام) با پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) سخن مىگويد

136

5. امير مؤمنان(عليه السلام) باز سخن مىگويد

136

صراحت اين خطبه قابل انكار نيست

138

6. امير مؤمنان(عليه السلام) با ارواح سخن مىگويد

138

7. تلقين ميت

138

8. ميت صداهاى پاهاى مشايعان را مىشنود

141

9. روح ميت با حاملان جنازه سخن مىگويد

143

10. ميت پاسخ سلام را مىدهد

144

10. بررسى دلايل مخالفان ارتباط

147

نخستين دليل منكران ارتباط

147

پاسخ

148

1. چرا معبود بر حقى جز خدا نيست؟

149

2. مقصود از دعوت چيست؟

151

3. طرف سخن در آيات كيست؟

151

4. معبودهاى دروغين آنان چه بوده است

153

1. هُبَلْ

154

2و3. إساف و نائله

154

4. لات

154

5. عُزّى

155

6. منات

155

7. عميانس

155

8. سعد

155

9. ذو الخلصة

155

10. مناف

156

5. ضمير مخصوص به ذوى العقل چرا؟

158

پاسخ

158

6. مرجع ضميرها «يشعرون، يبعثون» يكى است يا دوتا؟

159

پاسخ

159

پاسخ

161

دليل دوم منكران ارتباط

162

تشريح هدف آيات

163

تفسير آيه به نحو ديگر

168

پاسخ يك سؤال

169

دليل سوم منكران ارتباط

170

پاسخ

171

اينك قراين

172

سؤال ديگر

176

دليل چهارم منكران ارتباط

178

پاسخ

178

پاسخى به گونه ديگر

182

دليل پنجم منكران ارتباط

184

پاسخ سوم

185

11. توان روحى إنسان يا ولايت تكوينى

187

تصرف در طبيعت

189

ولايت تشريعى چيست؟

191

1. تفويض تشريع احكام

193

2. زعامت سياسى و اجتماعى

195

3. مرجعيت درمعارف واحكام اسلام

197

ولايت تكوينى يا ولايت در تصرف

198

تصرف در جهان آفرينش

199

بندگى خدا نيروبخش است

202

بندگى خدا يا نزديكى به كانون كمال

205

مقصود از كمال چيست؟

206

آثار تكوينى بندگى خدا

209

1. بندگى خدا نفس را مهار مىكند

209

2. بينش خاصى بر انسان مىبخشد

210

3. تسلط بر افكار پراكنده

211

4. انسان خود را جداى از بدن مشاهده مىكند

212

5. بدن تحت فرمان اراده قرار مىگيرد

214

6. طبيعت تحت نفوذ انسان قرار مىگيرد

214

قرآن و قدرتنمايى ارواح كامل

217

1. قدرت نمايى ياران سليمان

218

2. قدرت نمايى سليمان

220

3. تصرف يوسف در بينايى پدر

222

4. تصرفهاى حضرت مسيح(عليه السلام)

225

تفسير غير صحيح

228

5. حضرت موسى و ولايت بر تصرف

262

6. تصرفهاى حضرت محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)

231

گواهى از نهج البلاغه

233

7. اجسام لطيف را مشاهده مىكند

236

12. پاسخ به يك رشته پرسشها

239

1. توحيد و ولايت تكوينى

241

2. ولايت تكوينى و موضوع بشريت

244

3. ولايت تكوينى و مسئله غلو

248

دعايى از امام هشتم (عليه السلام)

249

فهرست موضوعات

253

فهرست محتويات

255
اسم الکتاب : اصالت روح از نظر قرآن المؤلف : سبحانی، جعفر    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست